สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น

 

คุณสมพร สุนทรธำรง

 

 

จากปณิธานอันมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนวงการแฟชั่นของเครือสหพัฒน์
ในการพัฒนาและยกระดับให้เทียบเท่าสากล
โดยได้รับความร่วมมือจาก Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเปิดการเรียนการสอนแฟชั่นเต็มรูปแบบให้กับผู้สนใจ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับ Bunka Fashion College
ด้วยการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศในวิชาชีพเฉพาะทาง
โดยอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่อาชีพ
เพื่อเป็นการวางรากฐานผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
และเป็นบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมแฟชั่น
โรงเรียนฯ จัดระบบการเรียนการสอนโดยมีระบบครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักสูตรของ Bunka Fashion College
เป็นมาตรฐานการสอนและถ่ายทอดเป็นภาษาไทย
ซึ่งครูผู้สอนล้วนเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก Bunka Fashion College และ Bunka Fashion School
จึงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้โรงเรียนฯ ยังได้พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแฟชั่นตลอดเวลา
มีการจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่และบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ
หลังจากจบการศึกษาแล้วไปหาประสบการณ์และเพิ่มทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นไป

 

_________________
คุณสมพร สุนทรธำรง
ผู้อำนวยการ