fashion creation

Designer
Patterner
Sample Maker
Costume Designer

Fashion Creation สาขาศิลปะแฟชั่น ประกอบไปด้วยวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านแฟชั่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แฟชั่น วัตถุดิบ เทคนิคการใช้สี และผสมสีเพื่องานแฟชั่น และการออกแบบแฟชั่น ที่เริ่มตั้งแต่การวาดภาพแฟชั่นไปจนถึงการสร้างแนวคิด และการทำ Portfolio นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบ และสร้างแพทเทิร์น รวมถึงเทคนิคตัดเย็บเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BUNKA ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

Bunka Fashion Fashion Creation 01

Fashion Material Theory

เรียนรู้วัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และคุณสมบัติต่างๆรวมถึง กระบวนการเตรียมสิ่งทอและตกแต่งสิ่งทอ รวมถึง การดูแลรักษา เพื่อการเลือกใช้ในการทำสินค้าที่เหมาะสม

Bunka Fashion Fashion Creation 02

Master Pattern

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นมาตรฐาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นออกแบบแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆ ให้ได้งานดีไซน์ ที่หลากหลายซึ่งจะอยู่ในวิชา การออกแบบแพทเทิร์น และเทคนิค ตัดเย็บเสื้อสตรี

Bunka Fashion Fashion Creation 03

Fashion Drawing

เรียนรู้เทคนิคการวาดรูปโครงร่าง และการเคลื่อนไหวของหุ่น 8ส่วน ทั้งหุ่นผู้ชายและหุ่นผู้หญิง รวมถึงเทคนิคการวาดและลงสีเนื้อผ้า และ ชุดแบบต่างๆ ลงบนหุ่นโพสได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนองานได้

fashion professional

Designer
Patterner
Sample Maker
Costume Designer
Pattern Technician
& Development
Creative Director

Fashion Professional สาขาศิลปะแฟชั่นชั้นสูง เป็นการเรียน ต่อยอดจากการเรียนสาขาศิลปะแฟชั่น ซึ่งเป็น เทคนิคการสร้างงานของห้องเสื้อชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นชิ้นงานแบบตัดบนหุ่น การสร้าง ชิ้นงานสามมิติ และเทคนิคเดรปปิ้งจากห้องเสื้อชั้นสูงระดับโลก เหมาะสำหรับการสร้างชิ้นงานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ระดับสากล อีกทั้ง ยังเน้นวิชาทฤษฎีที่สร้างความเข้าใจ ในระบบ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพที่กว้างขึ้น

Bunka Fashion Fashion Professional 01

Advanced Draping
(Haute Couture)

เรียนรู้เทคนิคการขึ้นแบบ และการสร้างแบบตัดบนหุ่น จากผลงานของ ห้องเสื้อชั้นสูงระดับโลก

Bunka Fashion Fashion Professional 02

Fashion Design Collection Creation (Portfolio 2)

เรียนรู้วิธีการออกแบบเพื่อสร้างคอลเลคชั่นอย่างมืออาชีพ เพื่อการทำธุรกิจและต่อยอดการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น

Bunka Fashion Fashion Professional 03

Pattern Magic

เรียนรู้เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นแบบสามมิติรูปทรงต่างๆ รวมถึงเทคนิค ในการตัดเย็บ

Garment creation

Patterner
Sample Maker
Costume Designer
Couturier
Pattern Technician
& Development

Garment Creation สาขา Garment Creation เน้นเรื่อง การออกแบบแพทเทิร์น และเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BUNKA ประเทศญี่ปุ่น จนถึงการสร้างงานของห้องเสื้อชั้นสูง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เหมาะสำหรับการสร้างงานตั้งแต่ ห้องเสื้อขนาดเล็กจนถึงระดับอุตสาหกรรม

Bunka Fashion Fashion Creation 02

Master Pattern

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นมาตรฐาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นออกแบบแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆ ให้ได้งานดีไซน์ ที่หลากหลายซึ่งจะอยู่ในวิชา การออกแบบแพทเทิร์น และเทคนิค ตัดเย็บเสื้อสตรี

Bunka Fashion Fashion Professional 01

Advance Draping (Haute Couture)

เรียนรู้เทคนิคการขึ้นแบบ และการสร้างแบบตัดบนหุ่น จากผลงานของ ห้องเสื้อชั้นสูงระดับโลก

Bunka Fashion Garment Creation 01

Industrial Pattern Making (Grading)

เรียนรู้เทคนิคในการสร้างแพทเทิร์นและเกรดดิ้งสำหรับระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมจากแพทเทิร์นเสื้อผ้ามาตรฐาน

Menswear

Designer
Patterner
Sample Maker
Costume Designer

Menswear สาขาเสื้อผ้าบุรุษเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจแฟชั่นที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าบุรุษโดยเฉพาะ การเรียนคลอบคลุมความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับแฟชั่น การออกแบบการสร้างคอลเลคชั่น รวมถึงการสร้างแพทเทิร์น และเทคนิคตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ต กางเกง หรือแจ็คเก็ต ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพได้

Bunka Fashion Fashion Creation 01

Fashion Material Theory

 เรียนรู้วัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมแฟชั่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และคุณสมบัติต่างๆรวมถึง กระบวนการเตรียมสิ่งทอและตกแต่งสิ่งทอ รวมถึง การดูแลรักษา เพื่อการเลือกใช้ในการทำสินค้าที่เหมาะสม

Menswear 2

Pattern Making & Sewing Technique for Menswear

เรียนรู้เทคนิคในการวัดสรีระที่ถูกต้อง เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นชิ้นงานพื้นฐานสำคัญของเสื้อผ้าบุรุษ ได้แก่ เสื้อเชิ้ต กางเกง และแจ๊คเก็ต รวมถึงเทคนิคในการตัดเย็บแต่ละส่วน

Fashion Drawing

เรียนรู้เทคนิคในการวาดรูปโครงร่างและการเคลื่อนไหวหุ่น 8 ส่วนของผู้ชายรวมถึงเทคนิคการลงสีของชุดแบบ ต่างๆ ลงบนหุ่นโพสอย่างเหมาะสม เพื่อการนำเสนองาน

Fashion Design

Designer
Illustrator

Fashion Design สาขาออกแบบแฟชั่น เน้นการเรียนรู้ พื้นฐานเบื้องต้นแฟชั่น และการสร้างสรรค์งานแฟชั่น โดยเริ่มปูทักษะการวาดภาพ เทคนิคการใช้สี เพื่อสร้างงานในการสื่อสารด้วยภาพ เป็นหลัก ไปจนถึงการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ Collection จากแนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจ นำมาสร้างชิ้นงาน หรือ Portfolio ซึ่งสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสะสมผลงาน เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพได้

Fashion Design 1

Apparel Product Knowledge & Theory

เรียนรู้และเข้าใจถึงชื่อเรียกและฟังก์ชั่นของเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ที่ ครอบคลุมทั้งหมด ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Fashion Design 2

Fashion Drawing

เรียนรู้เทคนิคการวาดรูปโครงร่าง และการเคลื่อนไหวของหุ่น 8 ส่วน รวมถึงเทคนิคการวาดและลงสีเนื้อผ้าและ ชุดแบบต่างๆ ลงบนหุ่นโพสได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนองานได้

Fashion Design Collection Creation (Portfolio2)

เรียนรู้วิธีการออกแบบเพื่อสร้างคอลเลคชั่น อย่างมืออาชีพ เพื่อการทำธุรกิจและต่อยอดการ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

Fashion Management

Creative Director
Buyer
Fashion
Merchandiser
Fashion Marketing Officer
Research & Development

Fashion Management สาขาบริหารจัดการแฟชั่น เริ่มต้นจากการเรียนความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแฟชั่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดย่อมจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยจะเน้นในเรื่องของการสร้างแบรนด์ การวางแผนสินค้า กระบวนการในการทำสินค้าแฟชั่น และการบริหารจัดการสินค้าแฟชั่น รวมถึงการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปสร้าง ธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน