DRESSMAKING INSTRUCTORS

 

ครูมาซาโกะ ทาคิเซะ

ครูกัลยา(คิโยโกะ) ศรีสาคร

ครูกัญญนันทน์ ดีพิริยานนท์

ครูจรัสศรี ทองคำ

ครูธีร์

ครูธีร์ ธนาฒย์กฤษกร

ครูไวยวัฒน์

ครูไวยวัฒน์ พงษ์พันธุ์

Kru Dew

ครูลลิตวรรณ อยู่คงพันธุ์

 

 

FASHION DRAWING AND COMPUTER DESIGN

 

ครูภัณฑิรา

ครูภัณฑิรา นรินธร

ครูกานต์

ครูกานต์ กาญจนามัย

Kru Nam

ครูบุรฉัตร ตั้งจิตอารี

DSCF2157-2

ครูพุทธิพร ตั้งสุขสมปราถนา

 

 

FASHION COLORING & VISUAL MERCHANDISING

 

ครูฟุซาโกะ

ครูฟุซาโกะ ยามานิชิ

ครูขจรศักดิ์

ครูขจรศักต์ นาคปาน

 

 

SPECIAL INSTRUCTORS

 

ครูอัญชลี

ครูอัญชลี ศรีไพศาล
Fashion History
Fashion Design Theory

ครูพงษ์สัน

ครูพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ
Basic Apparel Textile
Apparel Quality