บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด ผู้ดำเนินกิจการสถาบัน Bunka Fashion School ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11 มกราคม 2548 จากความร่วมมือของหลายบริษัท
ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในอันที่จะเสริมสร้างบุคลากรซึ่งมีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่นของไทย เพื่อให้จริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติต่อไป
ภายใต้การสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย Bunka Fashion College สถาบันแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ทุก ๆ ด้านผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจต่าง ๆ

 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้