บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงเรียน Bunka Fashion School ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 จากความร่วมมือของหลายบริษัท
ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในอันที่จะเสริมสร้างบุคลากรซึ่งมีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่นของไทย เพื่อให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติต่อไป
ภายใต้การสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย Bunka Fashion College สถาบันแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกๆด้าน