สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำกัด

 

คุณศิริกุล ธนสารศิลป์

 

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ  ในการส่งเสริมวิชาชีพด้านแฟชั่นในประเทศไทย
โดยได้รับความร่วมมือจากเครือสหพัฒน์และ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อจัดการเรียนการสอนแฟชั่นเต็มรูปแบบ ในฐานะโรงเรียนเครือข่ายให้กับผู้ที่สนใจ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น
และด้วยเกียรติประวัติอันโดดเด่นของ Bunka Fashion College  ตลอดระยะเวลามากกว่า 90 ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านการสร้าง แพทเทิร์นและเทคนิคการตัดเย็บ ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โดยในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับนโยบายของภาครัฐ
กับแนวทางประเทศไทย 4.0 ในการยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือ “คน” การพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ
ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยในปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านวิชาชีพ
ด้วยการปฏิรูปและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้เทียบเท่ากับการศึกษาสายสามัญ
ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการศึกษาวิชาชีพ
โดยจัดและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขวางต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนจัดการศึกษาด้านวิชาชีพแขนงต่างๆ
โรงเรียนบุนกะแฟชั่น จึงเห็นความสำคัญในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
โดยเฉพาะด้านแฟชั่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้พื้นฐานแฟชั่นและทักษะฝีมือด้านแฟชั่นในแขนงต่างๆ
อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานระดับสากล
ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญให้แก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพต่อไป

 

___________________

คุณศิริกุล ธนสารศิลป์
กรรมการผู้จัดการ