ระเบียบปฏิบัติเรื่อง “การสมัครเรียนและการชำระเงินค่าเรียน”

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น มีความประสงค์ขอชี้แจงให้ผู้สมัครทราบถึงระเบียบปฏิบัติเรื่อง “การสมัครเรียนและการชำระเงินค่าเรียน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับระเบียบปฏิบัติก่อนการสมัครเรียนและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

การสมัครเรียน

สมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนบุนกะแฟชั่น อาคารเกทเวย์เอกมัย ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

Tel : 02-012-4011-2, 080-907-3338 Fax : 02-012-4013
E-Mail : th.bunkafashion@gmail.com
Line@ : @bunkafashion

bunkaqrcode

 

การเดินทาง

สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเอกมัย ประตูทางออกเชื่อมอาคารเกตเวย์เอกมัยเปิดเวลา 10.00 น.

หากมีการเรียนการสอนก่อนเวลาทางเชื่อมห้างเปิด สามารถเดินเข้าทางด้านข้างของห้าง ในซอยสุขุมวิท 42 ตรง Max Value และขึ้นลิฟท์มาที่ ชั้น 5

สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กรณีมาก่อนเวลาห้างเปิดทำการ (10.00 น.) จอดรถที่ชั้น 2A เท่านั้น และขึ้นลิฟท์มาที่ ชั้น 5โรงเรียนมีบริการประทับตราบัตรจอดรถ (E-stamp) ฟรี 6 ชั่วโมง ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 50 บาท

ข้อตกลงอื่นๆ

– โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการเปิดหลักสูตร ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยจะแจ้งให้
ผู้สมัครทราบก่อนวันเปิดเรียน และหากโรงเรียนไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ โรงเรียนจะคืนค่าเรียนที่ผู้สมัครชำระไว้แล้ว
– โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เงินค่าสำรองที่นั่งหรือค่าเรียนทั้งหมดที่ผู้สมัครได้ชำระให้กับโรงเรียนแล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามหลักสูตรที่สมัครไว้
– กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการสมัครเรียน


โรงเรียนบุนกะแฟชั่น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบุนกะแฟชั่น โทร. 02-012-4011-2