Fashion Management

Creative Director
Buyer
Fashion
Merchandiser
Fashion Marketing Officer
Research & Development

Fashion Management สาขาบริหารจัดการแฟชั่น เริ่มต้นจากการเรียนความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแฟชั่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดย่อมจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยจะเน้นในเรื่องของการสร้างแบรนด์ การวางแผนสินค้า กระบวนการในการทำสินค้าแฟชั่น และการบริหารจัดการสินค้าแฟชั่น รวมถึงการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปสร้าง ธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน