นางสาวกมลทิพย์  จันทร์สว่าง

นักเรียนชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาภรณ์นิรมิต

ชื่อผลงาน: “Exuberant” 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Sakura Collection 2014 Asia Students Award in Thailand.

รางวัลชมเชย นางสาวธาวินี หวังมุทิตากุล ชื่อผลงาน: “Wabi-Sabi”

รางวัลชมเชย นางสาวสุกฤตยา สาธิตภิญโญ ชื่อผลงาน: “Sadako 1000″