นส.บุรฉัตร ตั้งจิตอารี นักเรียนรุ่นที่ 10  ของกับรางวัล Appreciation Award

ผู้ได้รับสนับสนุนด้านการตลาด

จากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง HKTDC ในการนำผลงานไปขายสู่ตลาดต่างประเทศ ในงาน Centrestage ที่ฮ่องกง

ดยผลงาน Darwin’s Closet เป็นผลงานต้นแบบ ในรอบ Finalist 5 คนสุดท้าย โครงการประกวด Creative Textile Award 2016

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด กว่า 285 ผลงาน