Fashion Material Theory

Fashion Material Theory ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบแฟชั่น

เรียน​รู้เกี่ยว​กับ​เส้น​ใย​ คุณสมบัติ​ของ​เส้น​ใย​ ลักษณะ​ของ​เส้น​ด้าย​ ผ้า​และ​คุณสมบัติ​ของ​ผ้า​ประเภท​ต่างๆ​ กระบวนการ​เตรียม​สิ่ง​ทอ​และ​การ​ตกแต่งสิ่ง​ทอ​ การ​ย้อม​ การ​พิมพ์​ และ​การ​ตกแต่ง​สิ่ง​ทอ​ รวม​ถึง​การ​ดูแล​รัก​ษา