ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

Fashion Creation & Professional

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1)  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานโดยกรรมการผู้สัมภาษณ์

2)  เป็นผู้ที่โรงเรียนพิจารณาเห็นว่า มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยผ่านการสอบซึ่งโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบขึ้น)

3)  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ  จะทำการพิจารณาแยกต่างหาก

 

เกณฑ์การคัดเลือก

1)  โรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและการสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

2)  ในกรณีของผู้สมัครซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โรงเรียนจะพิจารณาจากการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30  เมษายน  ของทุกปี (ตามประกาศการรับสมัคร)

 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร

1) ใบสมัคร – ใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่โรงเรียนที่กำหนด

2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก รูปสีหรือขาวดำ จำนวน 3 รูป

3) สำเนาใบรับรองผลการเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่

  • โรงเรียนบุนกะแฟชั่น อาคารเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 5 ถ.สุขุมวิท
  • E-mail : bfa@www.bunkafashion.com, th.bunkafashion@gmail.com
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่อยู่ 982/22  โครงการเกตเวย์ เอกมัย ชั้น  5  ห้อง  5105 – 5109 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
    (วงเล็บหน้าซอง ส่งเอกสารสมัครเรียน)

 

การพิจารณาและการสัมภาษณ์

โรงเรียนจะพิจารณาเอกสารสมัคร และนัดสัมภาษณ์ หลังจากนั้น  โรงเรียนจะติดต่อแจ้งผลสัมภาษณ์ภายในระยะเวลา  1 สัปดาห์ และตอบรับการลงทะเบียนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

 

 

การสำรองที่นั่ง

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเรียน  ให้ยื่นใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งชำระเงินค่าสำรองที่นั่งเป็นจำนวน 5,000 บาท

ในกรณีของผู้สมัครซึ่งได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายหลัง โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสำรองที่นั่งให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม โทร.  02 012 4011 – 2 , 080 907 3338

E-mail: bfa@www.bunkafashion.com, th.bunkafashion@gmail.com

Line ID : @bunkafashion