Principle of Apparel Merchandise

Principle of Apparel Merchandise
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่น (24 ชั่วโมง)

COURSE OUTLINE

> ความหมายของเสื้อผ้าและแฟชั่น
> ความสำคัญในการสวมใส่เสื้อผ้ากับความคิดของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา
> ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักต่างๆ ของเสื้อผ้า เช่น ประเภทคอเสื้อ, คอปก, ทรงแขนเสื้อและกระเป๋า เป็นต้น
> ประวัติศาสตร์และที่มาของเสื้อผ้า รวมทั้งองค์ประกอบหลัก และรูปทรงของเสื้อผ้าแต่ละประเภท ได้แก่
– เสื้อเชิ๊ตบุรุษและสตรี – เสื้อสเวตเตอร์และเสื้อถักประเภทต่างๆ – กางเกง – กระโปรง – ชุดเดรส
– เสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อกั๊ก – เสื้อโค๊ต – ชุดนอน – ชุดชั้นในบุรุษ และสตรี
– เครื่องประดับ เช่น หมวก, กระเป๋า, รองเท้าบุรุษ และสตรี

ประโยชน์จากการเรียน
1. เข้าใจถึงองค์ประกอบของเสื้อผ้าที่จำเป็นและสำคัญ
2. เข้าใจถึงคุณสมบัติและประโยชน์ขององค์ประกอบในเสื้อผ้าแต่ละประเภท
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อการออกแบบเสื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น

Trend Analysis

Trend Analysis
หลักสูตรทฤษฎีการวิเคราะห์เทรนด์แฟชั่น (24 ชั่วโมง)

COURSE OUTLINE

> การแบ่งกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นระดับตลาดแฟชั่นและประวัติความเป็นมา
> ความแตกต่างของเมืองแฟชั่นที่สำคัญต่างๆ ของโลก
> ความหมายและที่มาของคำว่าแฟชั่นและเทรนด์
> วัฏจักรของแฟชั่นและเทรนด์
> การศึกษาและหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นและเทรนด์แฟชั่นแนะนำแหล่งในการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นรวมถึงแนะนำงาน Exhibition ต่างๆ
> หลักการและขั้นตอนในการวิเคราะห์เทรนด์อย่างง่ายจากคอลเลคชั่นบนรันเวย์โดย แบ่งตามหัวเรื่องสำคัญ 4 หัวเรื่อง

ได้แก่ Fashion Image, Fashion Color, Fashion Material และ Fashion Silhouette

> การประมวลผลและหาบทสรุปจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้
– เสื้อเชิ๊ตบุรุษและสตรี – เสื้อสเวตเตอร์และเสื้อถักประเภทต่างๆ – กางเกง – กระโปรง – ชุดเดรส
– เสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อกั๊ก – เสื้อโค๊ต – ชุดนอน – ชุดชั้นในบุรุษ และสตรี
– เครื่องประดับ เช่น หมวก, กระเป๋า, รองเท้าบุรุษ และสตรี

ประโยชน์จากการเรียน

1. เข้าใจถึงแนวโน้มเทรนด์แฟชั่นและการค้นหาข้อมูล
2. สามารถวิเคราะห์ถึงเสื้อผ้าและเทรนด์จากรันเวย์ได้โดยง่าย
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นเสื้อผ้า

Fashion Business

Fashion Business
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่น (24 ชั่วโมง)

COURSE OUTLINE

> ความหมายและประเภทของธุรกิจแฟชั่น
> ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าแฟชั่น
> การแบ่งกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นระดับตลาดแฟชั่นและความเป็นมา
> หลักพื้นฐาน และส่วนประสมทางการตลาดรวมไปถึงกลยุทธ์ทางการขาย
> การศึกษาถึงกลุ่มผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น เพื่อวางกลุ่มเป้าหมาย
> การสร้างและวางคอนเซ็ปต์สินค้าแบรนด์เบื้องต้น

ประโยชน์จากการเรียน

1. เข้าใจถึงโครงสร้างธุรกิจสินค้าแฟชั่น
2. เข้าใจถึงวิธีการในการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคและการวางคอนเซ็ปต์แบรนด์ให้ได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง
3. เข้าใจถึงขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้อง
4. เข้าใจถึงกระบวนการในการวางแผนสินค้าเพื่อบริหารจัดการสินค้าได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างแบรนด์ หรือปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์สินค้าแฟชั่นได้อย่างเหมาะสม

bunka short course
Bunka short course Drawing and Fashion design

สำหรับผู้ที่สนใจการเรียนแฟชั่นในแขนงต่างๆ สามารถโทรติดต่อสอบถามวัน-เวลา และค่าเรียน TEL: 02-012-4011-2 ได้เลยค่ะ