Fashion Design

Designer
Illustrator

Fashion Design สาขาออกแบบแฟชั่น เน้นการเรียนรู้ พื้นฐานเบื้องต้นแฟชั่น และการสร้างสรรค์งานแฟชั่น โดยเริ่มปูทักษะการวาดภาพ เทคนิคการใช้สี เพื่อสร้างงานในการสื่อสารด้วยภาพ เป็นหลัก ไปจนถึงการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ Collection จากแนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจ นำมาสร้างชิ้นงาน หรือ Portfolio ซึ่งสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสะสมผลงาน เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพได้

Fashion Design 1

Apparel Product Knowledge & Theory

เรียนรู้และเข้าใจถึงชื่อเรียกและฟังก์ชั่นของเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ที่ ครอบคลุมทั้งหมด ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Fashion Design 2

Fashion Drawing

เรียนรู้เทคนิคการวาดรูปโครงร่าง และการเคลื่อนไหวของหุ่น 8 ส่วน รวมถึงเทคนิคการวาดและลงสีเนื้อผ้าและ ชุดแบบต่างๆ ลงบนหุ่นโพสได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนองานได้

Fashion Design Collection Creation (Portfolio2)

เรียนรู้วิธีการออกแบบเพื่อสร้างคอลเลคชั่น อย่างมืออาชีพ เพื่อการทำธุรกิจและต่อยอดการ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

fashiondesign