นายจิรัฏฐ์ บุญทา นักเรียนรุ่นที่ 6 และดีไซเนอร์ของแบรนด์ JARITT

เจ้าของผลงาน “หน้านาง”

ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภทรางวัลนักออกแบบอาชีพ

ในการประกวด TIFA 2014