DRESSMAKING INSTRUCTORS

 

ครูมาซาโกะ ทาคิเซะ

ครูกัลยา(คิโยโกะ) ศรีสาคร

ครูลำดวน แพงน้อย

ครูกัญญานันทน์ ดีพิริยานนท์

ครูจรัสศรี ทองคำ

ครูธีร์

ครูธีร์ ธนาฒย์กฤษกร

ครูไวยวัฒน์

ครูไวยวัฒน์ พงษ์พันธุ์

ครูลลิตวรรณ

ครูลลิตวรรณ พึ่งธรรม

 

 

FASHION DRAWING AND COMPUTER DESIGN

 

ครูภัณฑิรา

ครูภัณฑิรา นรินธร

ครูกานต์

ครูกานต์ กาญจนามัย

ครูณัฐพงศ์

ครูณัฐพงศ์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น

 

 

FASHION COLORING & VISUAL MERCHANDISING

 

ครูฟุซาโกะ

ครูฟุซาโกะ ยามานิชิ

ครูขจรศักดิ์

ครูขจรศักต์ นาคปาน

 

 

SPECIAL INSTRUCTORS

 

ครูอัญชลี

ครูอัญชลี ศรีไพศาล
Fashion History
Fashion Design Theory

ครูพงษ์สัน

ครูพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ
Basic Apparel Textile
Apparel Quality

ครูเนตรทราย

ครูเนตรทราย ไชยสีหา
Industrial Apparel Technology (CAD)

ครูอริสรา

ครูอริสรา น้ำคำ
Industrial Apparel Technology (CAD)