DRESSMAKING INSTRUCTORS
1. ครูมาซาโกะ ทาคิเซะ
2. ครูกัลยา(คิโยโกะ) ศรีสาคร
3. ครูลำดวน แพงน้อย
4. ครูกัญญานันทน์ ดีพิริยานนท์
5. ครูจรัสศรี ทองคำ
6. ครูยู โคบายาชิ
7. ครูธนากร เลิศรวีวงศ์
8. ครูธีร์ ธนาฒย์กฤษกร
9. ครูไวยวัฒน์ พงษ์พันธุ์
10. ครูลลิตวรรณ พึ่งธรรม
FASHION DRAWING AND COMPUTER DESIGN
1. ครภัณฑิรา นรินธร
2. ครูกานต์ กาญจนามัย
3. ครูณัฐพงศ์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น
FASHION COLORING & VISUAL MERCHANDISING
1. ครูฟุซาโกะ ยามานิชิ
2. ครูขจรศักต์ นาคปาน
SPECIAL INSTRUCTORS
1. ครูอัญชลี ศรีไพศาล
Fashion History
Fashion Design Theory
2. ครูบุญดี อำนวยสกุลและทีมงาน
Industrial Apparel Production
3. ครูพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ
Basic Apparel Textile
Apparel Quality
4. ครูอรัชญา สมุทรโคจร
Decorative Art
5. ครูพิสิฐ วัฒนสินพงษ์
Industrial Pattern Making
6. ครูเนตรทราย ไชยสีหา
Industrial Apparel Technology (CAD)
7. ครูอริสรา น้ำคำ
Industrial Apparel Technology (CAD)© 2008 Bunka Fashion Academy. All Rights Reserved.