BUNKA FASHION SCHOOL PRESIDENT

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น

     จากปณิธานอันมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนวงการแฟชั่นของเครือสหพัฒน์ ในการพัฒนาและยกระดับให้เทียบเท่าสากล โดยได้รับความร่วมมือจาก Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเปิดการเรียนการสอนแฟชั่นเต็มรูปแบบให้กับผู้สนใจ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับ Bunka Fashion College ด้วยการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศในวิชาชีพเฉพาะทาง โดยอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อเป็นการวางรากฐานผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและเป็นบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมแฟชั่น
     โรงเรียนฯ จัดระบบการเรียนการสอนโดยมีระบบครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักสูตรของ Bunka Fashion College เป็นมาตรฐานการสอนและถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ซึ่งครูผู้สอนล้วนเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก Bunka Fashion College และ Bunka Fashion School จึงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเดียวกัน
     นอกจากนี้โรงเรียนฯ ยังได้พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแฟชั่นตลอดเวลา มีการจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่และบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้วไปหาประสบการณ์และเพิ่มทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาตนเอง ให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นไปคุณสมพร สุนทรธำรง
ผู้อำนวยการ